Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Nova Luna Yoga via het Platform novalunayoga.nl en onlineyogastudio.novalunayoga.nl levert aan de Klant, inclusief alle video's binnen het platform.
c) Nova Luna Yoga: Nova Luna yoga, gevestigd in Spijkenisse onder KVK nummer 74750313.
d) Klant: degene die met novalunayoga.nl / onlineyogastudio.novalunayoga.nl een Overeenkomst is aangegaan.
e) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Nova Luna Yoga met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
f) Platform: novalunayoga.nl en onlineyogastudio.novalunayoga.nl, het videoplatform van Nova Luna Yoga.

2. AANBOD
1. Wanneer een Dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit in het aanbod vermeld.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Nova Luna Yoga af te nemen.
3. Nova Luna Yoga heeft het recht om het aanbod te wijzigen. De Klant kan geen aanspraak maken op aanbiedingen/prijzen die door Nova Luna Yoga worden gehanteerd, anders dan het aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
4. Vergissingen en/of fouten in de Diensten binden Nova Luna Yoga niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
5. Nova Luna Yoga heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Nova Luna Yoga de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn of toestemming te hebben van ouder/verzorger.
2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een op zichzelf staande Overeenkomst tussen de Klant en Nova Luna Yoga tot stand.
3. Nova Luna Yoga is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4. OPZEGGING VAN OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst is maandelijks opzegbaar. Na beëindiging verliest Klant de toegang tot alle Diensten die beschikbaar zijn via het Platform. Nova Luna Yoga mag de Klant vragen naar de reden van opzegging, maar de Klant is niet tot opgave van reden verplicht.
2. Na opzegging behoudt Klant toegang tot het Platform tot de betaalde maand voltooid is. Voorbeeld: Klant sluit op 30 juni de Overeenkomst af en zegt op 14 juli op. Toegang zal dan nog behouden worden tot 30 juli.
3. Indien Klant niet opzegt, zal Overeenkomst automatisch maandelijks verlengd worden. 

5. PRIJS EN BETALING
1. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Nova Luna Yoga aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Nova Luna Yoga voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Nova Luna Yoga toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst de opzegtermijn één maand, zie artikel 4.3.
3. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of door een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een waarschuwing gegeven worden. Nova Luna Yoga is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen wanneer er geen betaling plaatsvindt. 
5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Nova Luna Yoga uitsluitend elektronisch aangeboden, facturen ontvangt Klant via e-mail.
6. Het door Nova Luna Yoga te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. 
7. Prijzen mogen gewijzigd worden en het maandbedrag kan verhoogd worden. In dat geval zal Klant altijd eerst op de hoogte gesteld worden en de kans krijgen om de Overeenkomst te beëindigen.

6. ACCOUNT
1. De Klant dient bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. 
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van accountgegevens, waaronder ook de inloggegevens.
3. De Klant dient Nova Luna Yoga op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van het account. In het geval de Klant inloggegevens deelt met derden is Nova Luna Yoga bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief inkomensverlies) op de Klant te verhalen.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM
1. Gebruik van het Platform en bijbehorende diensten is slechts toegestaan voor Klant met wie Overeenkomst is aangegaan. Het is dus niet toegestaan de toegang tot het Platform te delen met derden.
2. Het is niet toegestaan om Diensten (zoals video's) op te slaan, er opnames van te maken, te delen met derden of op welke andere manier ook zonder toestemming van Nova Luna Yoga te verspreiden.

8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM
1. Uiteraard doet Nova Luna Yoga er alles aan om het Platform ten allen tijden beschikbaar te houden, maar storingen of andere onvoorziene omstandigheden waardoor het Platform ontoereikend of (tijdelijk) niet toegankelijk is, kan Nova Luna Yoga niet uitsluiten. 
2. Mocht er sprake zijn van een storing, foutmelding of andere onvoorziene omstandigheid, dan wordt verzocht dit te delen met Nova Luna Yoga.
3. Nova Luna Yoga zal zich ten allen tijde inspannen om storingen, foutmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk op te lossen of te herstellen.

9. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN
1. Nova Luna Yoga is gerechtigd het aanbod en/of de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen.
2. Nova Luna Yoga is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Nova Luna Yoga de Klant informeren over de wijziging.

10. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
1. Nova Luna Yoga is niet verantwoordelijk voor blessures in welke vorm dan ook, lichamelijk of geestelijk.
2. Klant maakt neemt geheel op eigen risico deel aan Diensten van Nova Luna Yoga en is zelf verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van Diensten.
3. Het volgen van Diensten van Nova Luna Yoga zijn op geen enkele manier een vervanging voor professionele hulp van bijvoorbeeld artsen, therapeuten of andere hulpdiensten. 
4. Voor het afsluiten van de Overeenkomst dient Klant zelf geïnformeerd te hebben bij behandelend Arts en/of Huisarts of het voor Klant veilig is om deel te nemen aan de aangeboden Diensten van Nova Luna Yoga.
5. Adviezen of instructies die binnen de Diensten door Nova Luna Yoga gegeven worden zijn nooit leidend. Klant dient altijd zelf na te gaan of hij/zij deze adviezen of instructies wil/kan volgen.

11. OVERMACHT
Nova Luna Yoga is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken, ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen. Uiteraard staat het Klant altijd vrij om gebruik te maken van de maandelijkse opzegtermijn, zoals beschreven in Artikel 4.

12. PRIVACY
Nova Luna Yoga verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van novalunayoga.nl en onlineyogastudio.novalunayoga.nl van toepassing.

join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT
join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT join me op instagram  IK NEEM JE MEE IN ALLES WAT MIJ INSPIREERT
Volg @novaluna.yoga op Instagram
Volg @novaluna.yoga op Instagram
Volg @novaluna.yoga op Instagram
Volg @novaluna.yoga op Instagram